Brev till överförmyndaren

 

Lund den 11 juli 2011

Överförmyndarenheten

Eric Hammarbro

Lunds Godmans förening. Förslag på mötestid under juli månad.

Det har bland våra medlemmar dykt upp ett stort antal frågeställningar runt handläggning och bemötande när det gäller godemans- och förvaltarskapen. Detta har kulminerat nu under våren och sommaren 2011. Vi vill försöka medverka i att klara ut vad det är som gäller för oss godemän och förvaltare. Vi vill med denna skrivelse ge en bakgrund till vår önskan till möte med dig.

Lunds godmans förening har som syfte att ta tillvara de inom kommunen verksamma gode männens intressen. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare.

Föreningen bildades i februari 2010 och har under 2010-11 haft 7 välbesökta medlemsmöten. Vi vill genom vår verksamhet öka kompetensen hos de gode männen så att de kan göra ännu bättre insatser för sina huvudmän. Det vill vi åstadkomma genom fortlöpande utbildning, information och erfarenhetsutbyte.

Det är ett svårt och ofta ensamt arbete att vara god man. Man ställs inför en lång rad komplexa överväganden, som kräver stor fingertoppskänsla och insikt i hur samhället fungerar, vilka lagar och regler som gäller och vad våra huvudmän har rätt att kräva av samhället. Den gode mannen är ofta den enda livlinan för många sjuka och ensamma människor. Det erbjuds ingen utbildning (frånsett en 2-timmars information för nya gode män) och finns som regel ingen instans att rådfråga utan den gode mannen får förlita sig på sin egen kompetens och omdöme. Det vilar ett tungt juridiskt ansvar på den gode mannen när det gäller förvaltningen av egendom och ekonomi. T.ex. kan den gode mannen plötsligt bli målsägande i en konflikt om arvodet utan något stöd från kommunen. Därför anser vi det vara vår rätt att även ställa krav på villkoren för våra uppdrag.

Flera av våra medlemmar har lång erfarenhet som godemän och förvaltare. Vi vet att de gör ett angeläget och uppskattat arbete. De har genom åren haft ett mycket gott samarbete med Överförmyndarenheten. Det är de angelägna om att bibehålla.

Men från föreningens sida noterar vi att det finns ett gryende missnöje hos många godemän kring samspelet med Överförmyndarenheten den senare tiden. Det gäller inom en rad olika områden;

  • Fortfarande är handläggningstiden för granskningen av årsräkningar oförsvarligt lång. Det finns gode män som fortfarande inte fått sina årsräkningar från 2009 behandlade. Detta är oacceptabelt, vilket nu även kommunrevisorerna konstaterar i sin nyligen genomförda granskning.

  • Under våren har flera godemän fått brev med krav att mot vite inkomma med årsrapport. Detta trots att flera redan lämnat in rapporterna. Orsaken lär vara ett nytt datorprogram som tydligen utan efterkontroll skickar ut breven. Det är olyckligt att införa nya system innan de kvalitetssäkrats. Dessutom anser vi att de gode männen är värda en större respekt för sitt arbete och att den hotfulla tonen kan ersättas med ett annat språkbruk.

  • Många anser att kontakten med Överförmyndarenheten generellt har blivit sämre det senaste året. Det har plötsligt införts regler och rutiner som försvårar kontakten med medarbetarna på enheten.

  • Det finns medlemmar som har fått brev från dig där du radikalt sänker arvodena med hänvisning till att du följer SKL:s rekommendationer om arvoden och kategoriindelningar.  I ett av breven skriver du:  

  •  ”Vid genomgången kan jag konstatera att arvodet varit väldigt högt satta under de gångna åren och att arbetsredogörelserna, samt arvodesbesluten, innehåller en hel del arbeten som inte ingår i uppdraget som god man”.  Du sätter dig alltså till doms över beslut fattade av de jurister som tidigare var knutna till Överförmyndarnämnden. Du vill dessutom att bedömningen ska gälla retroaktivt från 2010, trots att flera gode män under mer än tio år fått sina årsrapporter och arvoden godkända. Det är fullkomligt oacceptabelt och strider mot all juridisk praxis. Att införa så stora förändringar i bedömningsgrunden måste först kommuniceras till de gode männen så att de ges möjlighet att frånträda sina uppdrag om de inte accepterar villkoren. De nya bedömningsgrunderna kan alltså tidigast börja gälla från 2012, om de nu kommuniceras till alla gode män i kommunen.

Vi tycker att det är bra att SKL:s rekommendationer nu tillämpas av Överförmyndarenheten.

Men enligt SKL ska rekommendationerna antas av behörig nämnd för att gälla. Har så verkligen skett i Lund?  Tidigare har åtminstone inte rekommendationerna tillämpats på ett sådant sätt som du nu förordar. Det framgår tydligt av de tidigare beslut som fattats och av de dokument som Överförmyndarenheten under året tillställt de gode männen.

Alla huvudmän är unika och kräver sin speciella hantering. Som god man är man den siste i ledet som kan rycka in när alla andra resurser fallerar. Vissa saker, som enligt rekommendationerna inte ingår i uppdraget som god man, måste helt enkelt utföras av någon. Och om ingen annan kan (eller får) göra det blir det en uppgift för den gode mannen. Det är orimligt att sådana uppgifter inte ska anses ingå i uppdraget som god man.

I SKL:s rekommendationer poängterar man att uppdraget som god man till dels är ett ideellt uppdrag som inte arvoderas med ”marknadsmässiga löner”.  Det är vi medvetna om och lever med. Det innebär till exempel att vi måste vara beredda att ingripa dygnet runt, 365 dagar om året. Vi får finna oss i att ersättningar för våra utlägg och våra arvoden betalas ut med 1-2 års fördröjning. Detta bara två exempel på saker man normalt inte kan kalla marknadsmässiga villkor. Det finns många fler exempel på ideella inslag i våra uppdrag. Men SKL poängterar också att det är viktigt att ersättningen hålls på en sådan nivå att man kan rekrytera kompetenta ställföreträdare. Därför anser vi att SKL:s rekommendationer måste tolkas på ett klokt och insiktsfullt sätt och kompletteras för att bättre spegla den verklighet som gäller. Samhället förändras snabbt och rollen som god man blir allt mer komplex.

Vi är medvetna om att Överförmyndarenheten har en kontrollerande funktion och att man ska granska gode männens arbete och redovisningar. Det finns alltså skäl att upprätthålla en rågång mellan funktionerna. Men det bör kunna skötas med ömsesidig respekt och med insikt om det viktiga uppdrag vi har som ställföreträdare för våra huvudmän. Vi i godmans-föreningen ser ett stort värde i att ha en kontinuerlig dialog med dig och hoppas att vi kan utveckla rutiner för utbildning och information inom angelägna områden som rör våra uppdrag.

Vi hoppas också att du som företrädare för Överförmyndarenheten är beredd att träffa oss i föreningen för att vi ska kunna ge vår syn på det arbete vi utför. Handläggarna på Överförmyndarenheten ska kunna förlita sig på de rapporter som kommer från gode män och förvaltare när de gör sina bedömningar. Det förutsätter att ni som granskar verkligen har en ingående kunskap om vad det är vi gör. Vi känner att det finns ett behov att förtydliga detta, samtidigt som det är av största vikt att godemän/förvaltare har en klar uppfattning om vad som gäller för respektive uppdrag. Allt detta för att i framtiden undvika den frustration som nu uppstått.

Vi vill alltså föreslå ett möte med dig nu under juli månad. Hoppas du har möjlighet till det.

Lunds Godmans förening //

Ordförande Gösta Eklund

gosta.eklund@telia.com