Minnesanteckningar från mötet med överförmyndar förvaltningen

 

Lunds God Mans-förening

Möte med Ö-förmyndarförvaltningen den 14 juli 2011-08-17

Närvarande: Eric Hammarbro, J Hagg, Kerstin Larsson, Per Brugge, Holger Brugge och Gösta Eklund

Handläggningstiderna:

Föreningen: helt oacceptabla för våra huvudmän och godemän!

Eric:  något extra äskande inför 2012 om utökad budget för att t.ex. anställa fler handläggare, inte kommer att göras från Överförmyndarnämnden!!?

Först fram emot hösten kommer de första slutredovisningarna att börja granskas, de som gäller för år 2010.

Antalet nya godemansärenden har ökat kraftigt varje år från 2001. Då inkom ca. 40 nya ärenden, år 2010 hade vi 170st nya ärenden. Samtidigt har antalet tjänster minskat från 5,8 till 4,5 tjänster år 2011.

Ramen för verksamheten är 6,8 miljoner kr för 2011. Cirka 4,5 miljoner kr utgår som arvode och övrig ersättning.

Budget 2011:

Eric: Budgeten från Kommunfullmäktige för innevarande år minskades med 125000kr i förhållande till 2010!?

Förvaltningen ersätter kommunkansliet med 600000kr för ev. juriststöd. Något som inte längre egentligen är aktuellt då förvaltningen besitter egen juristkompetens efter omorganisationen under 2011. Detta är inte bra, enligt Eric

Ensamkommande flyktingbarn:

De fjorton platser som kommunen har för närvarande kommer under 2011 att utökas till arton. Samtliga skall tilldelas en God Man.

Vitesföreläggande.

Föreningen: formulering och snabbheten i vitesföreläggandet vid försenad inlämning av slutredovisning är alltför skarp, särskilt mot bakgrund till de 2-3 år som handläggningstiden dröjer.

Eric: vi kommer att fortsätta använda samma blankett och lagen stipulerar tidsaspekten

Telefontiderna:

Föreningen: svårt att klara kontakterna med förvaltningen med enbart två timmars telefontid per dag.

Eric: begränsningen är nödvändig men vi avtalar gärna annan tid för besök eller telefonkontakt om vi kommer överens

Litteratur:

”God Man och Förvaltare” av Sjöstedt och Sporrstedt

”Gode Mannens ABC” av Jan Wallgren

Övrigt:

Eric: Lunds Ö-förmyndarförvaltning för samtal med andra kommuner för att likställa regler och beräkningsmodeller för arvode mm.

Numera följer vi ganska strikt de rekommendationer som kommit från ”Sveriges Kommuner och Landsting” från 2007 för vår handläggning.

Numera ligger all form av utredning kring processen att besluta om God Man/Förvaltare hos Tingsrätten.

Förslag till arvode och betalning för godmanskap för Ensamkommande flyktingbarn kommer från Migrationsverket men alla slutliga beslut tas på Ö-förmyndarförvaltningen.

Ytterligare:

…det fördes en hel del övrigt resonemang utan att vi egentligen fick gehör för någonting som vi framförde från föreningens sida och som har betydelse för oss och våra huvudmän.

17 augusti 2011  

Gösta Eklund