Minnesanteckningar från mötet på Lunds Gf 2011-10-20

 

 

Minnesanteckningar från möte med Lunds God Mans-förening

Torsdagen den 20 oktober 2011 kl. 19.00 – 20.30 på Bangatan 10, Lund

Närvarande: 51 personer inklusive styrelsen för föreningen

Mötesinbjudan hade gått ut till samtliga godemän/förvaltare i Lunds kommun.

#  Ordförande Gösta Eklund hälsade välkommen, presenterade föreningen och redogjorde i korta ordalag för de omständigheter som föranlett mötet:

Lunds kommuns överförmyndarnämnd har fått skarp kritik på flera områden från både den interna revisionen, från tillsynsmyndigheten på Länsstyrelsen och numera också från Lunds God Mans-förening.

Genom den omfattande personalomsättning som varit på förvaltningen de senaste åren är det många av oss som upplever att det uppstått oklarheter och frågetecken vad avser godmans-/förvaltaruppdragen. Det är föreningens ambition att medverka till att vi klarar ut de frågor som dykt upp. För att vara det forum för diskussion och utbildning som vi vill men också för att kunna vara en stark opinionsdrivande kraft gentemot Överförmyndarförvaltning och nämnd är föreningen beroende av många medlemmar. Detta har visat sig vara av stor vikt vid de kontakter vi haft med nämnd och förvaltning

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften på 100kr/ kalenderår. Inbetalning görs på vårt bankgiro hos Sparbanken Finn 9300 621-5594. I medlemsavgiften ingår tillgång till och inbjudan till våra sex till åtta utbildningsträffar årligen, en grundförsäkring som god man, prenumeration på tidskriften ”Social Q-rage” samt en inspirerande social gemenskap omkring våra uppdrag som god man och förvaltare.

#  Per Brugge sammanfattade de möten och kontakter föreningens styrelse haft med förvaltning och nämnd. Det har varit ömsom vin ömsom vatten i dessa kontakter. Vi har blivit varse att det kommer förändringar vad avser hur våra respektive uppdrag kommer att värderas i framtiden. Flera godemän/förvaltare har överklagat sina arvodesbeslut till tingsrätten. Hitintills dock utan att ha fått till någon ändring. Ett av de löften vi fått från nämndsordförande var att inga arvoden, där godemannens arbetsuppgifter varit relativt oförändrade sen tidigare, kommer att sänkas retroaktivt. Om överförmyndarförvaltningen ändå föreslår markanta sänkningar av arvodet skall dessa beslut tas upp till den politiska överförmyndarnämnden för prövning och beslut.

Det har också räckts ut en hand från nämndsordföranden vad gäller föreningens önskan om regelbundna kontakter med framförallt förvaltningen.

#  Staffan Kromnow informerade vidare bland annat om den mångfald av olika lagar som styr våra uppdrag, att det vanliga är att respektive huvudman själv står för kostnaderna för gode mannens arvode, om inte inkomster och förmögenhet uppgår till ca. 110 000kr resp. ca. 95 000kr. Om huvudmannen inkomst eller förmögenhet inte når upp till dessa nivåer står kommunen för ersättningen.

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som ligger direkt under kommunfullmäktige och med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Till sin hjälp med regel- och lagtolkning finns rekommendationer från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som den kommunala myndigheten själv avgör hur man vill använda. I dessa rekommendationer finns t.ex. riktlinjer för hur arvode bör sätta till enskilda godemän/förvaltare.

Under denna information framfördes många frågor och en livlig diskussion uppstod om en hel räcka av olika frågeställningar.

#  Slutligen presenterade föreningen sina prioriterade områden för sitt arbete:

-       Handläggningstiderna för våra årsredovisningar måste skärpas

-       Mer personal till överförmyndarförvaltningen

-       Varje godman/förvaltare skall ha full kunskap om de villkor och regler som gäller för uppdraget innan man startar sitt förtroendeuppdrag.

-       Vid alla större förändringar av våra villkor måste de presenteras innan de träder ikraft

-       Arvodesnivåerna t.ex. skall vara kända av oss alla

-       Vi vill ha en obligatorisk utbildning värd namnet innan man får sitt första uppdrag

Vi tackade varandra för ett mycket givande möte och vi ser nog alla fram till att träffas fler gånger. Mycket återstår att diskutera och informera varandra om.

Lund den 1 nov 2011   

Styrelsen