Rapport från mötet med överformyndaren

 

Minnesanteckningar från möte mellan Överförmyndarnämnden och Lunds Godman Förening på Lunds Rådhus fredag den 26 augusti 2011

Deltagare: 

Göran Brinck (Ordförande Överförmyndarnämnden) , Pontus Gunnarsson (Kanslichef) och Eric Hammarbro (Verksamhetsansvarig Överförmyndarenheten)

Gösta Eklund (Ordförande Lunds Godmans Förening), Erland Stensson, Kerstin Larsson, Holger Brugge och Per Brugge (samtliga från Lunds Godman Förening)

Dagordning

Om Lunds Godman förening

Om att vara god man

Problemområden

Förslag på lösningar

Framtid

Gösta orienterade inledningsvis om Lunds Godman förenings syfte och mål och gav en ögonblicksbild av vad det ansvarsfulla arbetet att vara god man innebär.

Därefter presenterade han de problemområden vi i föreningen har identifierat, nämligen:

 1. Handläggningstiderna på Överförmyndarenheten

 2. Den stora personalomsättningen på Överförmyndarenheten som lett till en hårdnande attityd bland delar av personalen och bl.a. vitesförelägganden

 3. Kraftigt sänkta arvoden för de uppdrag som beslutats för 2010-2011

 4. Sänkt bilersättning

 5. Retroaktiv tillämpning av nya bedömningsgrunder

 6. Borttagande av schablonersättning, ersättning enbart för faktiska kostnader

 7. Ingen eller väldigt knapp information/utbildning av godemän/förvaltare

Gösta presenterade de lösningar som Godman föreningen föreslår:

 1. Öka bemanningen på handläggarsidan

 2. Utred de nya bedömningsgrunderna i samverkan med Lunds Godman förening

 3. Alla sänkningar av arvode i förh. till godemannens krav bör kommuniceras med den enskilde före beslut

 4. Information till alla gode män/förvaltare innan större förändringar av regelverk

 5. Inga ”retroaktiva” beslut

 6. Behåll schablonersättningen för småutgifter

 7. Inled samarbete med gode mans-föreningen ang. utbildning av framförallt nya godemän/förvaltare, men även av de som arbetat längre tid

 8. Erbjud stöd för inköp av ”bokförings- och redovisningsprogram” via Internet. Speciellt till de som har flera uppdrag

Slutligen gav Gösta en bild av våra framtida önskemål på Överförmyndarenheten:

 1. Rådgivning

 2. Utbildning / fortbildning av gode män

 3. Kontinuerlig information via t.ex. nyhetsbrev.

Efter denna inledning följde en diskussion. Här några av de konkreta besked som gavs.

När det gäller de långa handläggningstiderna meddelande Göran Brinck att det var något man var mycket medveten om och något som man inte alls var nöjd med själva. Just nu finns det årsräkningar från 2009 som inte är klara och 2010 års rapporter har man precis påbörjat.

Under året har man infört en hel del nya rutiner just för att komma tillrätta med tiderna.  Men först 2012 kommer man att vara i balans. Det innebär att årsrapporter som lämnas in i tid (före den 1 mars) kommer att till ca 80% vara färdigbehandlade under september månad samma år och alla ärenden ska vara avklarade i december 2012. Det var ett löfte från Göran Brincks sida.

Göran Brinck var väldigt tydlig med att man från nämndens sida inte kommer att begära mer resurser till Överförmyndarenheten. Det finns det inga förutsättningar för att få gehör för hos kommunledningen. Men han meddelade även att man fått ett ekonomiskt tillskott från socialförvaltningen på 160 000kr för handläggningen av ensamkommande flyktingbarn. Detta tillskott vill man använda för att arbeta av de obehandlade årsräkningarna!?

Göran Brinck konstaterade vidare att den stora personalomsättningen på överförmyndarenheten var något som inte var så mycket att göra åt.  Den beror bl.a. på pensionsavgångar. För att skapa arbetsro har man även varit tvungna att införa besökstider på enheten. Han påtalade att de vitesföreläggande som skickats ut är nödvändiga för att få in årsrapporter från vissa gode män som släpar efter med sina rapporter. Att det sedan gått ut ett antal felaktiga föreläggande berodde på ett nytt datasystem. Informationen om de förändringar som införts på enheten har kanske inte varit den bästa och därför sa han sig ha förståelse för att de inte har upplevts positivt av oss gode män.

När det gäller arvoderingen har nämnden nyligen fattat beslut om att i de fall överförmyndarenhetens granskning avviker mer än några hundralappar från de önskemål de gode männen har så ska rapporterna överprövas av nämnden innan beslut fattas.

Den sänkta bilersättningen fanns det ingen direkt förklaring till. Den kommer därför att utredas av Eric Hammarbro.

Från föreningens sida har vi reagerat kraftigt mot att nya bedömningsgrunder har medfört att arvoden för 2010-2011 har sänkts i förhållande till motsvarande insatser tidigare år. Det innebär en sorts ”retroaktiv lagstiftning” där den gode mannen inte varit medveten om vilka bedömningsgrunder som ska gälla. Göran Brinck säger att det inte finns någon medveten strategi att sänka arvodena, men att besluten ska fattas på goda grunder. Om den gode mannen och överförmyndarenheten inte är överens om arvodet har nämnden därför beslutat att lyfta upp dessa fall till en ny prövning. Göran Brinck sa:

”Denna situation kan man undvika dels genom en utökad dialog och dels genom att man från början gör klart vad som gäller och inte gäller. Om någon har haft ett ärende som man är van att få en viss betalning för så kan vi ju inte retroaktivt ändra på det beslutet”

Göran Brinck avslutade med att tacka för mötet och att han, Eric Hammarbro och Pontus Gunnarsson välkomnar en fortsatt dialog.

KOMMENTAR DEN 20110915

Eric hammarbro meddelar att scablonersättningen på 2% när det gäller småkostnader i våra uppdrag kommer att vara kvar.

Kostnader över 2% av basbeloppet måste dock även fortsättningsvis styrkas med kvitto mm.